ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก มีการออกแบบการจัดวางให้เหมาะสมให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ( Play + Learn = Plearn) ตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
อาคารและการใช้พื้นที่ทั้งหมดก่อเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ ต้อนรับนักท่องเที่ยว อาคารประชุม ร้านค้าและ OUTDOOR THEATER
 
พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารจัดนิทรรศการแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ ๔ ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ ๑.การบริหารจัดการดิน ๒.การบริหารจัดการน้ำ ๓.การบริหารจัดการป่า ๔.การบริหารจัดการมนุษย์
 
ประกอบด้วย
ดิน
หญ้าแฝก
น้ำ
ฝนหลวง
กังหันน้ำชัยพัฒนา
การบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน
ทฤษฏีใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นพื้นที่แสดงแนวคิดในรูปแบบแปลงสาธิตแนวคิดและทฤฎีต่างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ โซนด้วยกัน คือ โซนภาคเหนือแสดงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โซนภาคกลางแสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนภาคอีสานแสดงแนวคิดด้านการอาชีพเสริม และโซนภาคใค้แสดงแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน ทั้งนี้เหตุผลที่ทางศูนย์แบ่งการแสดงแนวคิดและทฤษฎีออกเป็นภาคต่าง ๆ นั้น ด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากมายเพื่อความสะดากในการจะจำของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 
นอกจากแนวคิดต่างๆ ที่จัดไว้ในแต่ละโซนแล้ว ที่ศูนย์ภุมิรักษ์ธรรมชาติยังมีการแสดงแนวคิดต่างอีกอาทิเช่น  เรื่องการบำบัดของเสียที่มาจากตัวคน โซนไม้ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย  เส้นทางเครื่องแกง  แปลงสมุนไพรรูปคน การจำลองทฤษฎีแก้มลิง ทฤษฎีแกล้งดิน ทฤษฎีอธรรมปราบอธรรม กังหันชัยพัฒนา อิฐประสานวท. และเรื่องของบ้านดินบ้านทางเลือกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพึ่งพาตนเอง
 
 
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติใช้หลักในการเรียนรู้ คือ PLAY + LEARN = PLEARN
( เพลย์ บวก เลิน เท่ากับ เพลิน )
คือการได้เรียนรู้ และเล่น ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน
 
ที่อยู่ : เลขที่ 98/1 ม.2 บ.ท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เว็บไซท์ : www.bhumirak.com

การเดินทาง :
รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพ ฯ - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ   แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก  เมื่อท่านเดินทางมาถึง จังหวัดนครนายกแล้ว ให้ใช้เส้นทางสาย นครนายก - บ้านท่าด่าน ทางหลวงหมายเลข 3239 ตรงมาประมาณ 17 กม.  หากท่านใช้ถนนหมายเลข 3049 นครนายก - น้ำตกนางรอง จากโรงพยาบาลนครนายก (แยกไปปราจีนบุรี) ให้ท่านขับตรงทาง น้ำตกนางรอง ผ่านวังตะไคร้ ก่อนถึงน้ำตกนางรอง 2 กม. เลี้ยวขวา เข้าโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ตรงมาประมาณ 3 กม ถึงวงเวียน(มีรูปบั้นช้าง) วนขวา ข้ามสะพาน ถึงสี่แยก เลี้ยวขวาตรงไปอีก 200 เมตร อยู่ทางด้านซ้ายมือ
 
รถตู้ จากรังสิต - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  คิวรถตู้บ้านนา(ตรงข้ามฟิวเจอร์รังสิต)